Πρακτική Άσκηση

Η Θερινή Πρακτική Άσκηση στο Λιμένα της Σκύρου, πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών (Ιούλιος – Αύγουστος), μετά το δεύτερο έτος σπουδών φοιτητών οπότε έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις της επιστήμης του Περιβάλλοντος και έχουν γίνει τα πρώτα εργαστηριακά μαθήματα. Οι συμμετέχοντες είναι φοιτήτριες και φοιτητές Πανεπιστημίων τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Ένας περιορισμένος αριθμός φοιτητών εντάσσεται σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που παρέχει οικονομική αποζημίωση μέσω του ΕΣΠΑ, οι υπόλοιποι φοιτητές εντάσσονται στο πρόγραμμα της Διευρυμένης Πρακτικής άσκησης. Και οι δύο ομάδες φοιτητών ασφαλίζονται κατά ατυχημάτων.

Για κάθε φοιτητή/τρια που εντάσσεται στην Πρακτική Άσκηση υπάρχουν δύο υπεύθυνοι: ο υπεύθυνος του Φορέα Πρακτικής Άσκησης, δηλαδή ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος και η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, Κωνσταντίνα Σκαναβή. Οι δύο υπεύθυνοι συνεννοούνται για το είδος της εργασίας που πρέπει να γίνει από τον φοιτητή και του παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (στόχο της άσκησης, βιβλιογραφία, κ.ά.). Ο υπεύθυνος του Φορέα Πρακτικής Άσκησης επιβλέπει τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης και συντάσσει έκθεση αξιολόγησης του φοιτητή/τριας, στην οποία αναφέρονται ο βαθμός ικανοποίησης, τα πιθανά προβλήματα και προτάσεις. Οι εκθέσεις αξιολόγησης από τους φορείς απασχόλησης αποστέλλονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του αντίστοιχου Πανεπιστημίου, το οποίο τις διαμοιράζει στους επιβλέποντες καθηγητές. Οι επιβλέποντες βαθμολογούν τους φοιτητές συνεκτιμώντας την ποιότητα της εργασίας τους και τις εκθέσεις αξιολόγησης των  φορέων. Ακολουθεί η αποστολή του βαθμού από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος.

Οι φοιτητές/τριες που εκτελούν την πρακτική τους άσκηση στο Λιμενικό Ταμείο Σκύρου είναι ασφαλισμένοι να δραστηριοποιούνται μόνο στο λιμάνι της Λιναριάς το οποίο είναι το γεωγραφικό κομμάτι του οποίου έχει την διοικητική αρμοδιότητα το ΛΤ Σκύρου, που είναι ο φορέας με τον οποίο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι, καταγράφουν τις διαδικασίες παραγωγής και λήψης αποφάσεων, συμμετέχουν πλήρως σε αναλύσεις, μετρήσεις, καταγραφές, συλλογή και ανάλυση στοιχείων, και γενικά σε όλες τις δράσεις που προβλέπονται από τη συμφωνία του Πανεπιστημίου με το Φορέα Πρακτικής Άσκησης για το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης στο Λιμενικό Ταμείο Σκύρου.

Στο τέλος της άσκησης, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συντάξουν Τεχνική Έκθεση στην οποία να αναφέρονται: (α) Το είδος των δραστηριοτήτων του Φορέα, (β) Το θέμα της Πρακτικής Άσκησης, με αναφορές στη γενικότερη σημασία του, (γ) Τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, (δ) Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, (ε) Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν και (στ) Τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.

Απώτερος στόχος της εκπαιδευτικής αυτής συνεργασίας είναι σε πραγματικές συνθήκες, να αποσαφηνιστεί η ακριβής περιβαλλοντική ταυτότητα και προφίλ κυρίως των Ελλήνων αλλά και των ξένων πολιτών, ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής επικοινωνίας, εκπαίδευσης και διερμηνείας συγκεντρώνοντας δεδομένα από διάφορες πηγές μέσα από συγκεκριμένες έρευνες πεδίου οι οποίες είναι εφικτές από την πρακτική άσκηση σε φορείς όπως αυτός του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου. Υπό το πρίσμα των παραπάνω και στηριζόμενοι στη λογική ότι κύριος σκοπός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι η αναδιαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, στόχος της εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων είναι μέσα από επιτυχημένες διαδικασίες να εισάγουμε τους φοιτητές/τριες στο πεδίο της έρευνας αλλά και της εφαρμογής.

Εν κατακλείδι, η πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων και η σοβαρότητα των περιβαλλοντικών θεμάτων απαιτούν πολίτες ενεργούς, με τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες να συμμετέχουν ουσιαστικά στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων. Το «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας (ΕΠΕΑ&Ε)» του οποίου Διευθύντρια είναι η επιβλέπουσα Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Σκαναβή, δραστηριοποιείται στην έρευνα και την προώθηση και υποστήριξη δράσεων ανάπτυξης περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών. Οι άριστες αυτές πρακτικές δημοσιοποιούνται σε επιστημονικά περιοδικά, διαχέοντας το μήνυμα των επιτευγμάτων στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και παρασύροντας και άλλους να εφαρμόσουν το Skyros Project και στις δικές τους περιοχές.

Φωτογραφίες

TOP