Συνέντευξη καθηγήτριας Κωνσταντίνα Σκαναβή στο BHMΑgazino